Парламентът прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност на първо четене. Измененията са внесени от Министерски съвет. „За“ тях гласуваха – 108 народни представители, „против“ – 2 и „въздържали се“ – 32, с което те бяха приети, съобщава “Фокус”.

Предвидените промени касаят прилагането на ефективен официален контрол по отношение на неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни. Промените са свързани и с облекчаване на режима за регистрация на личните стопанства.

С промените се регламентират допълнителни задължения за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Те са свързани със спазване на изискванията за идентификация на животните и опазване на здравословното им състояние. Измененията касаят и спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и документиране на движението от и към животновъдните обекти, както и създаване и изпълнение на програми за самоконтрол на болести и спазване на определени изисквания при населване на животновъдните обекти и прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в обектите.

Регламентират се допълнителни задължения и за кметовете и кметските наместници. Съгласно текстовете те ще следва да предприемат мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на заразни болести по животните, а в случаи на възникване на такива, да оказват съдействие при прилагането на мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране.


Share Follow

Leave A Reply