Обновяват Тракийски университет – Стара Загора с 3 млн. лв., осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Управляващият орган на програмата обяви за публично обсъждане изменение на процедурата „Подкрепа за висшите училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Мярката финансира условия за модерни услуги в сферата на висшето образование чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на висшите училища. По този начин висшето учебно заведение ще има срок до 29 май т.г. да кандидатства с проектно предложение.
До момента по процедурата са сключени 13 договора, по които безвъзмездната финансова помощ от програмата е на обща стойност 40,7 млн. лв.
С предложените за обсъждане промени се цели и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ. Така ще може да се финансират обекти в университетите, в които се осъществява както основната образователна дейност, така и допълнителна стопанска дейност – учебни зали, които в отделни случаи се ползват под наем за провеждането на различни събития, басейни, спортни зали, в които се допускат и външни лица срещу заплащане и т. н. Условието за съответствие с приложимия режим е стопанската дейност да не надвишава 20% от общия годишен капацитет инфраструктурата, т.е. 20% от времето, през което тя се използва. Другата допустима възможност е за помещения, които представляват обичайни съоръжения и в тях се изпълнява стопанска дейност – например книжарници, студентски столове и т.н., които не заемат повече от 20% от площта на финансираната инфраструктура.

снимка: МРРБ

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедурата са публикувани на интернет сайта на програмата – www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg, както и на интернет страницата на МРРБ.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 06.03.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020.
С инвестираните евросредства във висшите учебни заведения ще се допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образованието и впоследствие постигане на по-висок дял на хора с такава образователна степен. Това е сред приоритетите с национално значение и ефектът от реализираните инфраструктурни инвестиции във висшите училища оказва въздействие върху цялостното социално-икономическо развитие на страната.
В началото на годината МРРБ отпусна още 8 млн.лв. от ОПРР за ремонт на седем общински и държавни професионални гимназии в направленията ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство в Берковица, Две могили, Елхово, Нови пазар, Лозница, Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско.


Share Follow

Leave A Reply