Местната власт в Радомир трябва да осигури водоснабдяване чрез алтернативни водоизточници – това се посочва в позиция на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ по повод на твърдения, отправени в медиите, към министъра на околната среда и водите Емил Димитров от кмета на Радомир Пламен Алексиев. Министерството управлява водите в 52 комплексни и значими язовира, напомнят оттам и допълват, че политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните системи и съоръжения в отрасъла ВиК се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общини.

снимка: БГНЕС

Кметът на общината, чрез договора с ВиК оператора, урежда отношенията и отговорностите за експлоатацията и развитието на ВиК-инфраструктурата, включително основните параметри по финансови, ценови и други равнища за управление, добавят от МОСВ. От ведомството посочват, че не е част от задълженията на МОСВ да извършва дейности по почистване на каптажи, дренажи, сондажи, поддържане на водопреносна мрежа и намаляване на загубите, и да извършва други дейности, свързани с водоснабдяването на Радомир, които са задължение на местната власт в града. МОСВ не може да лиши Перник от вода заради това, че местната власт не е извършила необходимото, за да ползва своите водоизточници, допълват от министерството.

снимка: БГНЕС

Питейно-битовото водоснабдяване на община Радомир се осъществява от ВиК-Перник, посочват още от МОСВ и отбелязват, че съгласно разрешително нр. 0265/04.05.2001 г. за водоснабдяване на община Радомир се използват 25 водоизточника (дренажи, извори и сондажни кладенци) с общ годишен лимит 4 610 600 куб. м и дебит 146 л/сек. Срокът за преоформяне на тези разрешителни е изтекъл към 2004 г. Към момента Радомир се водоснабдява без издадени разрешителни от водоизточниците “Гърляница”, “Рестова глава”, “Опалово” и “Извора”. Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в община Радомир, също без издадени разрешителни (т.е. са незаконни). Единственото подновено (законно) разрешително за водовземане за питейно- битово водоснабдяване e от извор “Сиреняците”. Срокът на разрешителното е продължен до 27.10.2030 г. с разрешени водни количество до 1 166 930,55 куб. м годишно.

снимка: БГНЕС

По повод на постъпило искане от кмета на Радомир за възстановяване на аварийното водоподаване към града от каптажа “Врелото” посредством помпената станция “Крапец”, от МОСВ припомнят, че водоподаването от помпената станция е било преустановено в края на 2019 г. от контролните органи поради неправомерно ползване на водоизточника без разрешително за водовземане. Във връзка с това министърът на околната среда и водите е подготвил писмо до кмета на Радомир, в което е указано, че за резервното водоснабдяване на града следва да се използват съществуващите 25 алтернативни водоизточника или да се потърсят други нови такива от подземни и/или повърхностни води. Населението на Радомир е около 15 000 жители и при норма от 200 л/дeн, за гарантиране на питейното водоснабдяване на града са необходими 3 хил. куб. м дневно, или 1,095 млн. куб. м годишно.

Язовир “Студена”, снимка: Informo.bg

Ресурсът в изворите е над три пъти повече от количествата, необходими за нормално водоснабдяване на населението в града, отбелязват от МОСВ. Според тях, няма количествена необходимост от прехвърляне на допълнителни води от извора “Врелото” посредством помпената станция “Крапец” към Радомир. Непредприемането на действия за продължаване на изтеклите разрешителни е създало предпоставки за възникване на частична водна криза в Радомир. Опитът за прехвърляне на отговорността и вменяване на задължения на други организации и институции цели единствено създаване на погрешно впечатление в обществото. Ако министерството беше изпълнявало стриктно буквата на закона и беше оставило в експлоатация само единственото законно водовземане от “Сиреняците”, гражданите на Радомир и всички населени места от общината от 2004 г. щяха да останат без вода.


Share Follow

Leave A Reply