ВАС потвърди отмяната на текстове от Методиката за определяне на процентите за трайно намалена работоспособност, съобщиха от съда. Решението е окончателно. Съдебният състав, разгледал делото, е бил с председател Георги Чолаков, който е и административен ръководител на ВАС.

снимка: informo.bg

Съдиите са приели мотивите на тричленния състав, че при проекта за изменение на подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. От ВАС посочват, че не е представена и надлежна финансова обосновка на проекта за изменение. Както и че търсената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не дава своя отговор в предлагания от органа подход, който е едностранен и без аргументи по отношение на некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване на степента на увреждането.

снимка: informo.bg

Отменената разпоредба гласи: “Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.”


Share Follow

Leave A Reply