Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе съставиха два акта за нарушения на “Водоснабдяване Дунав” ЕООД в Разград. Мярката е предприета след констатирани множество нарушения при работата на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води, по време на извънредния контрол по сигналите от жители на града за неприятни миризми, съобщават от екоинспекцията. При проверка на терен е установено, че операторът не поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние съоръженията, което не осигурява непрекъснатото пречистване на отпадъчните води, постъпващи в нея.

Част от съоръженията не функционират, не се следят основни параметри, които осигуряват оптималния режим на работа. Констатирано е, че савачните съоръжения, предназначени за пренасочване на потока на отпадъчни води, са амортизирани и с нарушена цялост. В резултат на това се допуска изтичане на отпадъчни води, дори и при затвореното им състояние. Според екоекспертите всичко това довежда до неефективна работа на пречиствателната станция. Второто нарушение, за което е съставен акт, е за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Бели Лом от допълнителна втора точка на заустване. Тя представлява отклонение на разрешените параметри в действащото разрешително на заустване във воден обект, издадено на “Водоснабдяване Дунав”. Все още се очакват резултатите от взетите проби от отпадъчни води от изхода на Пречиствателната станция, които се изпитват по показателите, записани в разрешителното. При отклонения от индивидуалните емисионни ограничения ще бъдат приложени допълнителни административнонаказателни мерки, уточняват от ековедомството. От оператора е изискано да представи до средата на септември план-програма за привеждане на станцията в техническа и експлоатационна изправност, с конкретни мерки, действия и срокове за изпълнение. Извънредният контрол по сигналите за миризми в града продължава, допълват от РИОСВ-Русе.


Share Follow

Leave A Reply