Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Правилникът се привежда в съответствие с влезли в сила изменения на Закона за защита на класифицираната информация и приети подзаконови нормативни актове по неговото прилагане в периода 2017-2020 г. и необходимостта от синхронизирането и усъвършенстването на уредбата, включително намаляването на административната тежест за гражданите.


Изменението и допълнението на ППЗЗКИ е адекватен отговор на все по- бързо развиващите се рискове и заплахи за сигурността на класифицираната информация и особено в областта на комуникационните и информационни технологии. Резултатите от анализа на практическото прилагане на действащите норми изискват предприемане на навременни регулаторни изменения. Това осигурява възможност за прилагане на конкретни и съответни на рисковете и заплахите практически мерки за защита на класифицираната информация. Предложените изменения и допълнения синхронизират и усъвършенстват уредбата в областта на защитата на класифицираната информация, посочват от Министерския съвет.

снимка: БГНЕС

С Постановлението се намалява административната тежест за лицата, спрямо които ще се извършва процедура по проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация, чрез отпадане на изискванията за нотариална заверка на декларацията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, за представяне на служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер и за свидетелство за съдимост, удостоверяващо обстоятелства, касаещи осъждания за умишлени престъпления от общ характер, независимо от реабилитацията.


Share Follow

Leave A Reply