Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев предлага на Министерския съвет проект на решение за одобряване на Националната програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”, която ще се изпълнява през 2021 г. Това се казва в проекта на програмата, предложен за обществено обсъждане. С решение 188 на МС от 5 март 2021 г. са одобрени 16 национални програми. Това са успешни програми, реализирани в предходните години, чието изпълнение допринася за модернизиране на училищната инфраструктура, популяризиране на иновативните практики, насърчаване на взаимодействието с родителите и работодателите.

Допълнително са одобрени още 6 национални програми с решение 257 на МС от 25 март 2021 г., които наблягат на професионалното образование и обучение, личностната подкрепа на децата и учениците, гражданското образование и възпитанието в родолюбие. Прието е изменение и допълнение на НП “Изграждане на училищна STEM среда”, която ще се изпълнява и през 2021 г., припомнят от МОН. В съобщението е посочено, че с настоящия проект на решение на кабинета в оставка се предвижда да бъде одобрена Национална програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”, която има за цел опазване на живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на здравословното им състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания. Разписаните дейности са в съответствие с епидемичната обстановка в страната, предизвикана от COVID-19.

снимка: “Фейсбук” на кмета на Бургас Димитър Николов

Програмата е разработена от МОН в сътрудничество със социалните партньори – синдикати и работодателски организации, съгласно основополагащите принципи в политиките за съхраняване на живота и здравето на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. По програмата има дейности за профилактиката и рехабилитацията на педагогическите специалисти, които в изпълнение на своите задължения, ежедневно се грижат за живота и здравето на децата и учениците. Във фокуса на внимание на програмата, идентифицирайки професията на учителите и на другите педагогически специалисти, като една от рисковите професионални групи, е засилване на ролята на профилактиката и превръщане на превенцията в основен фактор за борба с тежките, социално значими заболявания, като карцином на млечната жлеза при жените и на простатната жлеза при мъжете. Тази превантивна здравна политика е следвана от всички модерни и съвременни общества.


Учителите и другите педагогически специалисти, в резултат на разнообразната педагогическа дейност, натрупват умора, предвид естеството на педагогическия труд, която се отразява на цялостното им здравословно състояние. Особено ярко се проявява тази тенденция в условията на настоящата пандемична криза. Налице са всички белези на професионален стрес и на професионален дистрес, което води към сериозни опасности за здравето, характерни не само с нестабилност в нервно-психичното състояние, но и на пораждащи и отключващи други соматични заболявания (диабет, различни костно-мускулни оплаквания в гръбначния стълб, шийни прешлени, смущения на дихателната, храносмилателната, ендокринната, отделителната и половата система, опорно-двигателен апарат и очни заболявания). Националната програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти” е в два модула: “Профилактика на педагогическите специалисти” и “Рехабилитация на педагогическите специалисти”. Дейностите, които ще се реализират чрез програмата, са свързани с ранно диагностициране на заболяванията на млечната жлеза при жените и простатната жлеза при мъжете; осигуряване на условия и подпомагане при програми за рехабилитация; повишаване на грижата за качество на живот и благосъстояние; прилагане на мерки за отстраняване на дълготрайни ефекти на заболяване и промяна в прогнозата за пациента.

Одобряването и изпълнението на програмата ще подпомогне профилактиката и рехабилитацията за подобряване на здравния статус на учителите и на другите педагогически специалисти, и ще повиши работоспособността им. Това ще спомогне за задържане на по-опитните учители и на други педагогически специалисти в предучилищното и училищното образование. Очаква се да се намалят въздействието на рисковите фактори на трудовата дейност, както и отсъствията от работа по здравословни причини, което ще доведе до по-пълноценен образователен процес. Необходимите средства за реализиране на националната програма от 400 000 лева ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на МОН за 2021 година.


Share Follow

Leave A Reply